Obchodní podmínky

 

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky pro nákup v provozovně  :

Módní salon &  Atelier   , Náchodská 107 Horní Počernice - Praha 9, 193 00 , Fashion Designer Isabel_Belhocine  prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.isabelbel.cz.  (dále je „internetový obchod“).

.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího .Údaje prodávajícího jsou následující:

BELIVE, a.s. 

Adresa sídla:Srbínská 867/4, 100 00, Praha 10 - Strašnice 

Identifikační číslo osoby:28195299

adresa provozovny: Náchodská 107 Horní Počernice - Praha 9, 193 00

Název: Fashion Designer

Obor činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 

E-mailová adresa: designer@isabelbel.cz 

Telefon: +420 702 269 063

 

 I. Všeobecná ustanovení

1.1   Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů .

1.2   Kupující je fyzická či právnická osoba, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.isabelbel.cz. (dále jen „eshop“).    

 

II. Postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky eshopu prodávajícího a následným  objednáním  prostřednictvím formuláře  podává prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky odeslaným na emailovou adresu kupujícího.

2.2   Objednávkový formulář obsahuje označení katalogového zboží resp.zboží aktuálně nabízeného eshopem , cenu zboží, způsob doručení a platby , cenu dopravy zboží a identifikační údaje kupujícího, jméno a příjmení / obchodní firmu, bydliště či sídlo, IČO, telefonický a emailový kontakt, popř. také doručovací adresu.

2.3 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

2.4  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.

2.5  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

2.6   Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře všechny údaje správně a pravdivě.

2.7 Možnost registrace účtu tento internetový obchod nenabízí a osobní údaje jsou vyžadovány znovu při každé objednávce. Jejich uchování a zacházení s nimi je popsáno  níže.

 

III .Práva a povinnosti smluvních stran

3.1   Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží zaplatit sjednanou cenu.

3.2   Prodávající je povinen předat zboží v jakosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání.

3.3   Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 

 

IV.Odstoupení od smlouvy

4.1  . Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím eshopu bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. . Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy

4.2   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání.

4.3  Oznámení o odstoupení od smlouvy musí v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovat následující údaje:

– oznámení o odstoupení; -  označení adresáta  
– datum objednání (*)/datum obdržení/ číslo faktury;
– jméno a příjmení kupujícího;
– adresa kupujícího;
– podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě);
– datum.

4.4   V případě odstoupení od smlouvy má kupující právo na vrácení všech peněžních prostředků bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob, jež prodávající nabízí). Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud kupující nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem.

5.4   V případě odstoupení od smlouvy má kupující povinnost bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.

5.5   Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy.

5.6   Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

5.7  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží.. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky na účet ze kterého je přijal. 

 

VI. Cena a platební podmínky

6.1   V okamžiku objednání je pro kupujícího platná cena uvedená na eshopu. 6.2   Cena zboží nabízeného na eshopu je uváděna sDPH 

6.3   Cena neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží a balné.

6.4  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese , Fashion Designer Isabel_Belhocine   Náchodská 107 Horní Počernice - Praha 9, 193 00
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.   ………………………..(dále jen „účet prodávajícího“).

6.6   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.7   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.8   Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6.9   Prodávající je povinen vystavit na základě objednávky fakturu. Tato je současně daňovým dokladem. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu s objednaným zbožím na adresu kupujícího, kterou uvedl objednávkovém formuláři.

6.10 Zboží je možné vždy vyzkoušet po předchozí dohodě na adrese provozovny.

 

VII . Způsoby dopravy

7.1   Kupující si může vybrat ze způsobů dopravy uvedených na www stránkách, přičemž  při platbě v hotovosti v provozovně prodávajícího, je dopravné a balné zdarma.

7.2   Zboží zasílá prodávající pouze na území České republiky, pokud není vzájemně dohodnut jiný způsob přepravy spolu s přihlédnutím k nákladům.

7.3   Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

VIII. Dodací lhůta

8.1   Dodací lhůta běží ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné a řádné vyřízení objednávky zboží. 

8.2   V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající odeslat jej do 5ti pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže bude zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

8.3   V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné předat k přepravě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. 

 

 IX. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.3   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt 6 měsíců .

9.4   Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu. V případě, že byla věc podle smlouvy doručována prostřednictvím přepravy, počíná záruční doba běžet ode dne doručení věci kupujícímu.

9.5 Prodávající má právo odmítnout reklamaci, je-li zřejmé, že nebyly dodrženy podmínky a doporučení zacházení s výrobkem nebo byly vady způsobeny jeho nesprávným ošetřováním či skladováním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.6. Prodávající přijme  reklamaci v pracovní dny na adrese provozovny a vydá  písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

9.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace prodávající informuje kupujícího písemně. 

 

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující svojí objednávkou dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů.

Kupující oznámí  prodávajícímu  změnu poskytnutých  údajů, pokud by mohla ovlivnit plnění kupní smlouvy.

 

 XI. Závěrečná ujednání

11.1   Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

11.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Jejich znění může prodávající měnit či doplňovat .  Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

11.3   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

11.4   Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

11.5 Smluvní strany si veškerou písemnou korespondenci budou  vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 

 

XII. Účinnost

12.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy či výměnu zboží .

 

Zboží zašlete na adresu:  , Fashion Designer Isabel_Belhocine   Náchodská 107 Horní Počernice - Praha 9, 193 00 ,

Odstoupení od smlouvy

Druh vráceného zboží                                       Množství/velikost/barevnost

Druh požadovaného zboží                               Množství/velikost/barevnost

Údaje kupujícího       

  

Číslo objednávky

 

Jméno a příjmení kupujícího

 

Adresa kupujícího

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:    

 

Podpis kupujícího

 

Výměnu či vrácení zboží je možné provést ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

zboží nesmí být jakkoliv znehodnocené, nošené, prané, poškozené, ušpiněné, čpící (např. od antiperspirantů)apod.,musí být opatřeno originální visačkou.

 

NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU - taková zásilka nebude převzata

 

Módní salon &  Atelier - zakázkové šití na míru pouze pro děti.

1.Kupující si v salonu vybere materiál ve vzorníku. 

 

2.Prodávající  navrhne střih podle představ  kupujícího a s ohledem na skutečnost  kam má zájem svůj oděv nosit mu odborně poradí.

 

3. Pokud se kupující  rozhodnete pro model na míru, prodávající kupujícího při návštěvě salonu(provozovny ) identifikuje  v rozsahu jméno a příjmení / obchodní firmu, bydliště či sídlo, IČO, telefonický a emailový kontakt, popř. také doručovací adresu, ,  kupujícího změří a následně  připraví střih. 

4.Prodávající vypočítá cenu objednávky .

5.Obrázky módní skici a látky, míry kupujícího a  cenu prodávající zašle emailem ke kontrole kupujícímu.

6. Po kontrole a odsouhlasení může prodávající po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100% z celkové ceny předmětu koupě. 

 

7.Uhrazením zálohy na účet prodávajícího je objednávka závazná v souladu s těmito obchodními podmínkami, dochází mezi prodávajícím a kupujícím(objednatelem)  k uzavření kupní smlouvy, kterou prodávající a kupující mezi sebou uzavírají ve chvíli, kdy kupující uhradí zálohovou fakturu, paragon.

 

 8.Kupující bere na vědomí, že při šití oděvů  na míru  je nutná součinnost kupujícího, kterou se má namysli zejména osobní přítomnost kupujícího u minimálního počtu2-3 zkoušek v prostorách prodejce, není-li domluveno jinak. 

 

9.Pokud kupující nevyvine dostatečnou  součinnost, nenese prodejce odpovědnost za nedodržení termínu vyhotovení objednaného zboží -modelu

 

10. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodejcem rovněž projevuje souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu jak je uveden shora v čl. IX.